Presentation at the University of Hertfordshire Forum 2014